Wenn isch Dir hellepen soll, dann kann isch dat he drenn:


Bej dr Ärbitt un in dr Weetschaff

• Hann se disch enn dr Asch jetrodde un Do häs de Kündigung jekräge, roof ahn (et ihlt –drej-Woche-Friss, also pass op!)

• Willste sällever kündije – als Chef oder Ärbidder – roof an un maaach et richtig

• Betriebsrot: Eso oder esu – isch hällepe

• Ne angere krett die Firma; dat kann ärsch enns Orje jonn …

• Un watt es met nem vernüfnentije Ärbejtsverdraach


• Willste enn Firma janz oder oder a Stöck vrkoofe oder koofe (mödjschrs un äkwisischn; ääset diel un och schär diel), Brasel in dr Jesellschaff


• un, un, un, … - roof ejnfach aan, frore koss nix


Bei dr Stür

• Die wolle emmer Dinj Jäld; damit et nit wennijer weed, hälepe isch Dir oder minje Stürberoder oder Weetschaftspröfer

• … jäjenövver däm Finanzamp oder däm Jereesch

• och wenn De Dinj Firma oder Dinj Huus üvverdraare willst oder koufe wills, saach isch Dir wie dat am bäste jejt

• un, un, un, … - roof ejnfach aan, frore koss nix


Bejm Avvläävve unn dovür

• Du wejs doch, uss nr warmen Hank nemmt mr leever als uss nr kalden Hank, also maach dat Testament, isch hälepe Dir – unn – wenn De dud bess, ess Ruh und de Famillisch haut sich nett de Zänj enn

• … ävver: wenn die dat wolle, dann hällepe isch och! Du wejs: ovvjemuck, Zänn jespuck, anderfalls Prozess am Hals

• Och e Flichteil ess Jäld. Wenn de et wells, hällepe isch Dir

• Un noch jätt: Ett kann Dir ärsch dräckisch jonn unn Du lävs noch. Dann luur, dat einer noo Dir luurt. Also Vorsorjevollmaach un Patienteverfüjung, damit de net wie et ärm Dier em Krankehuus krepiers

• Wenn De fottträcks: ab Aujuss 2015 ändert sich jätt; wenn De dat nitt bedaach häss, kannste Ärjer krje

• un, un, un, … - roof ejnfach aan, frore koss nix


Out of Colonia, also internäschnl LAW

• Ob De et gleuws odder net: Määste Jeschäfte memm Ausland, pass opp!!!

• Wat für e Rääsch jilt, unn wo dejste prozessiere?

• Wat ess am Bäste für Disch? Wenn De internäschnl vrkoufe oder koufe dejst, watt jillt?

• Willste de Vrdraach in Änglisch? – Maach isch Dir

• Häste ans jehoot: UN-Kaufrääsch? Jillt fass üvverall unn pass joot!!!

• un, un, un, … - roof ejnfach aan, frore kosss nixDinge Rächsanwalt – och Faachanwalt

Dr Jürieje

 

Jürgen F. Berners
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Steuerrecht
• Mediator (Universität Hagen)

Tätigkeitsschwerpunkte:
Erbrecht
intern. Wirtschaftsrecht
Gesellschaftsrecht
Immobilienrecht
Transportrecht

Experte: StBVV

Fon: 0 2444 / 910 45
Fax: 0 2444 / 910 47
PC-Fax: 0 86 54 / 77 13 14 - 5

Direkt – Nachricht
Mail: mail@kanzlei-berners.de

Mein Google+ Profil
kw
gb